HNX-Index  -0,19  -0,31%    VN-Index  -1,11  -0,19%    EUR  28610,32/29012,33    JPY  200,53/205,20    USD  21060,00/21100,00    
Mã CK    
Tin tức
Lãnh đạo
Hãy kết nối với chúng tôi